Home

Volutový štít

Na protiúderový štít je použitý kvalitní, extrémně odolný polykarbonát. Vnitřní ergonomicky tvarovaná deska účinně tlumí údery a přenos vibrací na úchop ruky. Policejní protiúderové štíty jsou univerzální, tzn. držadlo umožňuje úchop pravou i levou rukou. Výrobky v této kategorii jsou od firmy ESP Měšťanský dům se starším jádrem byl několikrát přestavěn. Hlavní průčelí nese pozdně barokní formy, volutový štít, střídavé frontony nad okny. Řadový dvoupatrový dům je podsklepen. Poznámka: Původně čp. 118. Památkově chráněno od 8. dubna 1964. Míru čp. 41 Volutový štít je završený postavou Panny Marie Immaculaty ve Více. Hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích Kaple byla založena v roce 1702, součástí je původní portál hřbitovní brány z roku 1586. Interiér kaple zdobí barokní fresky. Celková obnova kaple byla oceněna titulem Památka roku 2014 Tehdy měla renesanční volutový štít a byla zdobena sgrafity. Dodnes se ve sklepení zachoval gotický sloup a stopy po velkých oknech. Stará radnice utrpěla značné škody četnými požáry během 17. až 19. století. Současnou podobu dostala po přestavbě roku 1850. Po zrušení roboty zde působil okresní soud, berní úřad a.

Policejní štít - Zbraně a střelivo AFG

Vnější podobu pozměnila barokní úprava, jejímž výsledkem je volutový štít západního průčelí a věž se zvoncovou střechou. Vnitřek slověnického kostela byl zařízen v průběhu 18. století (oltáře) a 19. století volutový štít: objevuje se v renesanci, přetrvává i v raném baroku.

Seznam kulturních památek v Javorníku (okres Jeseník

Symetrický volutový štít, dnes s klasicistními prvky, ozdobil dům v době baroka a jeho současná podoba mu byla navrácena až při poslední rekonstrukci, která objekt zachránila před jistou demolicí. Číst dál Dům U Hroznu; Masné krámy Nad hlavní římsou je po celé její délce barokní volutový štít, uprostřed zakončený bání. Pod balkónem je průchod na dvůr, s přízemními arkádami na úzkých protilehlých stranách. K zámku náleží i rozlehlý zámecký park, který je v současné době neudržovaný Symetrický volutový štít, dnes s klasicistními prvky, ozdobil dům v době baroka a jeho současná podoba mu byla navrácena až při poslední rekonstrukci, která objekt zachránila před jistou demolicí Č. 48 - dům barokně přestavěn v 18. století, jednoduchý volutový štít s kasulovým půdním oknem. Č. 54 a 55 - renesanční domy, průčelí zakončena atikovým patrem se zubatým cimbuřím. Oba mají fasádu s psaníčkovitým sgrafitem. Č. 57 - renesanční dům s barokním průčelím

V renesanci a baroku se používala k přechodu mezi svislými a vodorovnými částmi stavby (štít). Voluta > nahoru > Y... > nahoru > Z. Zdivo: konstrukce z přírodního nebo umělého materiálu, buď bez pojiva, nebo z pojivem. Typy: 1. z přírodního kamene, 2. z lomového kamene, 3. ze sbíraného kamene, 4. z tesaného kamene, 5. Průčelí dominuje volutový štít a pískovcový znak hraběnky Marie Margarethy Slavatové a jejího chotě Jana Jiřího Slavaty. Typotest. Kostel svatého Šimona a Judy ( německy Kirche des Heiligen Simon und Juda ) je římskokatolický děkanský kostel,tvořící výraznou dominantu obce Lipová. První kostel stál ve vsi před. Průčelí ukončuje hranolová římsa krytá taškami a nad ní trojúhelníkový tympanon a volutový štít se dvěma okénky a římsou, na které sedí malý půlkruhový štítek. Dům se zdvihá nad gotickým sklepem a jako typické obydlí drobných řemeslníků v chudší části města prošel řadou drobnějších přestaveb a. Je podsklepený, patrový, obdélníkového půdorysu (11x22m), se sedlovou střechou krytou červeným alukrytem, střecha má hambalkový krov, volutový štít je ukončen trojúhelníkovým tympanonem, dům je omítnutý bílou vápennou omítkou, domovní znamení je černý cvikr se zlatým motýlem od ak. mal. a um. kováře Ilji.

Česká Kanada: Památk

Volutový štít je ukončen nízkým trojúhelným tympanonem. Okna prvého patra v profilovaným šambránách s ušima jsou doplněna průběžnou podokenní římsou, obdélnými parapety a jemnými štukovými suprafenestrami ukončenými lehce zvlněnými římsami. Dvouosý štít člení tři pilastry nesené volutovými konzolkami se. Petra a Pavla, volutový štít je ukončen zlaceným křížem. Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století, hlavní oltář je barokový s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852

Muzeum - Město Sedlčan

Rocha má volutový štít, sedlovou střechu s polovalbou sledující půlkruhový půdorys presbyteria. Ze střechy vyrůstá sanktusová věž. Kostel je po statickém zajištění, po obnově fasády i interiéru. Je zde zachován barokní krov. Při úpravách v interiéru byly objeveny barokní konsekrační kříže a nad kruchtou. Ze zkoseného nároží vyčníval arkýř sahající přes první a druhé patro, nad nímž se tyčil nejprve opět volutový štít a následně polygonální věž s lucernou. Do budovy byly dva vstupy: jeden z dnešní ulice Československé armády a jeden z nároží Jeho vysoký volutový štít a více informací... Tišnov - Jamborův dům. Nachází se na Brněnské ulici a byl v letech 1931 až 1964 bydlištěm malíře Vysočiny Josefa Jambora (1887-1964). Do současné podoby byl upraven v roce 1996 a je sídlem galerie, kde je vystaven Projekt financovaný majitelem pozemku Heinrichem Sieberem byl posléze upraven Robertem a Ernstem Peukertovými na výrazně hloubkově orientovaný sál o rozměrech 5,85 m × 22 m. Vstupní průčelí řešené ve stylu geometrické secese uzavíral dekorativní volutový štít s nápisem Elektrisches Jubiläums-Theater Loď byla plochostropá členěná pilastry na tři pole. V západním byla kruchta. V ose kostela byla na východě přistavěna nízká sakristie. Západní průčelí bez věže mělo poněkud archaický volutový štít, hlavní portál, čtyři pilastry a dvě prázdné niky. Stará boční věž byla nastavena již o čtvrté patro

Voluta – Wikipedie

Kaple a kostely : Infocentrum Slavonic

Volutový štít s nikou s pískovcovou sochou hejnické madony s Ježíškem Foto: Jana Šustová Dnešní chrám je barokní stavba s půdorysem latinského kříže, s hlavní lodí směrovanou severojižně kolmo na původní gotický chrám orientovaný západovýchodně Hlavní průčelí zdobí volutový štít s bohatým římsovím. Zde je hlavní vchod do kostela. Nad ním je znak patrona kostela rodu Khevenhüllera-Metsche, tento znak je tesán do červeného mučitského kamene. Průčelí, vedoucí na náměstí, je velice zdobné s rozložitým štítem a vytváří zdánlivě hlavní průčelí Tak vzniká na příklad v jižních Čechách u lidového zemědělského domu volutový štít, jehož volné tvary ušlechtilých křivek rozrušují přísnou přímočarost. Získává takovou oblibu, že zakrátko zaplavuje rozsáhlé území jižních Čech. Je dostatečně znám, i jako cenný projev lidové tvorby hodnocen Hlavní průčelí zdobí volutový štít s bohatým římsovím. Zde je hlavní vchod do kostela. Nad ním je znak knížecího rodu Khevenhüller-Metsch z Komorního Hrádku, jímž byl kostel patronátně ošetřován

Na kladí nasedá tříosý štít, se dvěma dvojicemi svazkových korintských pilastrů. Nad nimi nasedá na průběžnou římsu rozeklaný volutový štít s malým volutovým štítkem s vázou na vrcholu a iniciálami VR. Mezi pilastry ve středu štítu je okno v šambráně s ušima a podokenní římsou. Nad oknem v šambráně je. Průčelí kostela zvýrazňuje volutový štít a hlavní vchod. Na loď splochým stropem navazuje půlkruhové kněžiště se zúženým trojbokým závěrem. Sál osvětlují dvě řady oken umístěné nad sebou vpodélné stěně. Pod sakristií je malá krypta. Kostel má vysokou boční věž zakončenou jehlancovou střechou vysokou. Jedná se o barokní stavbu asi z konce první poloviny 18. století s polokruhovým uzávěrem, průčelí má otevřenou polokruhovou arkádu a volutový štít završený barokní postavou Panny Marie Immaculaty ve svatozáři V rámci pozdně barokní přestavby, realizované kolem roku 1750, vznikl štít budovy a štuková úprava stropů druhého patra domu. K jihovýchodnímu křídlu přiléhala Horní brána, která byla z druhé strany ukončena domem Horní č. p. 153 v Čechách byl patrně volutový štít Vladislavského sálu na Pražském hradě s letopočtem 1546. Nejstarší průčelí s figurálním sgrafitem nese slavonický dům čp. 522, kde je výzdoba datovaná rokem 1547. Zlatým věkem sgrafita se v domácích poměrech stala druh

Průčelí stavby uzavírá čtyřetážový volutový štít. Vstupní portál představuje ukázku renesanční architektury v duchu manýrismu. Švédští vojáci rozsekali věžičku kostela, která byla při kompletní rekonstrukci nahrazena v barokním slohu. Na konci 19. století barokní vížku nahradil novogotický sanktusník Loď je 6,10 m dlouhá a 5 m široká. Presbytář měří 6,30 x 5 metrů. V průčelí kostela je lizénový rámec, obdélný portál, čtvercové okno a volutový štít s oválným oknem a se segmentem proloženou římsou. Na bočních fasádách jsou obdélná, v horní části provoúhle rozšířená okna Volutový štít s lichobèžníkovýrn zakon¿enírn. KLASlClSTNí OKNA liil 11 lii Pásová bosáž s vyznatením klenákù. Béžný pülkruhové zakon¿ený poltálek (Skla nade dveirni barevná) Pies pásovou bosáž iseny, pod mutuli Charakteristickým je zejména trojúhelný volutový štít s osazenými piniovými šiškami. Stejně jako budova měšťanského pivovaru, je i panský pivovar památkově chráněn. Na rozdíl od měšťanského pivovaru zde není hlavní pivovarská budova podsklepena, sklepy byly vybudovány samostatně v protilehlé stráni se vstupem z.

Průčelí završuje volutový štít s trojúhelnikovým zakončením. Po obvodu celé stavby obíhá zalamované kládí. Interiér je zaklenut valeně se styčnými lunetami. Kaple byla podle literatury vystavěna nákladem jičínského měšťana, prýmkaře Kristiána Rossnera na místě, kde v letech 1596 - 1624 stál hřbitov a v roce. Vysoký dvoupatrový volutový štít domu byl dodatečně upraven a opatřen ve středu kasulovým oknem po stranách vždy s dvojicemi pilastrů se dvěma nad sebou řazenými nikami s mušlemi. Štít je opatřen zdobnými plastickými prvky ve vrcholu. Střecha budovy je sedlová kladnička. Volutový štít je završený postavou Panny Marie Immaculaty ve svatozáři. Kašna na náměstí Míru je z˜2. pol. 16.˜ stol., stěny jsou zdobeny reli-éfy pětilistých růží pánů z˜ Hrad-ce a˜rostlinnými dekory, štíhlý slou-pek ve středu kašny údajně pochází z˜pranýře Nad profilovanou korunní římsou se tyčí barokní volutový štít s trojúhelným zakončením, členěný lisénami a římsami. Ve středu štítu nalezneme pravoúhlé okno a nad ním kruhový větrací otvor. K evangelijní straně přiléhá sakristie. Střecha objektu je sedlová, krytá měděným plechem; v hřebeni je. Jednolodní kostel má výstavní čtyřetážový volutový štít v průčelí. Vstupní portál byl zhotoven v duchu manýrismu. Loď kostela je zaklenuta valeně s lunetami, s hvězdovým vzorem štukových žeber půlkruhového průřezu. Kostel osvětlují vysoká okna s kružbami

„Návesní kaple“ Chalupy - Turistika a okolí | Věž ŠTĚPÁNKA

Památky v obci Obec Lipová - Obec Lipová Obec Lipov

 1. Volutový štít je zdoben v horním půlkruhovém nástavci štukovým motivem božího oka, v hlavním poli pak pro tohoto mistra typickým nápisem s citací: STALO SE NOWEWISTAVENI ROKU LETA PANE 1847. Průčelí domu pokračuje ohradní zdí členěnou pilastry do jednotlivých ploch pro okna branku a bránu, nad kterou je volutový.
 2. Nad korunní římsou je proveden volutový štít s čučky (ukončovacími prvky římsového profilu) a piniovou šiškou ve vrcholu, přičemž štít je vertikálně členěn dvěma pilastříky s kapkami. V každé kratší boční stěně je okno s rovným nadpražím. Zadní stěna kaple je součástí ohradní zdi hřbitova, která.
 3. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni sejdeme zas. Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně zdevastována. Přechází do vlastnictví České republiky a ta ji.
 4. ulého.
 5. Západní průčelí je členěno pilastry, jež nesou římsu, nad ní volutový štít, uprostřed a¨s mělkou nikou. Na středu dole portál. Věž má nárožní pilastry, první patro je zvonicové, se čtyřmi půlkruhově zaklenutými okny
 6. uje mohutný volutový štít, lemovaný po obou stranách věžovitými ryzality

Je to barokní stavba asi z konce 1. poloviny 18. století. Průčelí má otevřenou polokruhovou arkádu a volutový štít, završený barokní postavou Panny Marie Immaculaty v mandole ze železa. Uvnitř kaple je umístěna dobová plastika sv. Jana Nepomuckého s andílky Právě portál s příjezdem na dvůr pod oratoriem bylo jedno z dalších neobvyklých řešení, které vyplynulo s nutnosti vybudovat spojovací článek mezi klášterem a kostelem. Reprezentativní charakter symetricky členěného průčelí dotváří volutový štít doplněný na stranách kamennými sochami sv. Kláry a sv Brána zaklenutá stlačeným obloukem je završena profilovanou římsou nesoucí volutový štít s fragmenty reliéfní výzdoby. objekt chlévy. Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, Vojslavice, Vojslavice. Památková ochrana: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 36445/3-3343, stav ochrany: památkově chráněno

část tvoří polokruhové kněžiště. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni sejdeme zas. Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně zdevastována Vnější podobu pozměnila barokní úprava, jejímž výsledkem je volutový štít západního průčelí a věž se zvoncovou střechou. Vnitřek slověnického kostela byl Zobrazit více Volutový štít s párem obdélných oken, nad ním trojúhelný fronton. Hlavní portálový sloupový oltář z r. 1713 (renovován 1885) s titulárním obrazem sv. Martina (patron vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů, chudáků Po stranách jsou situovány dvojice mohutných pilastrů, vynášející mohutnou oplechovanou vynesenou profilovanou římsu, nad kterou je nasazen vystupující volutový štít. Ve středu štítu je umístěna polokruhově završená nika s dvojicí pilastrů po stranách, vynášejících vpadlý profilovaný trojúhelníkový štítový. Je vyšší než oba boční rizality; nahoře uprostřed balustrádové atiky je volutový štít s hodinami a s trojúhelným frontonem. Mezi ulicemi Ke Karlovu a Kateřinskou je rovněž zkosené nároží. Mezi křídly budovy je uprostřed vnitřní nádvoří a malá zahrada

Bohatě profilovaná korunní římsa nese ořímsovaný volutový štít, jehož plocha je na osu členěna balkonem vynášeným dvěma konzolami. Pochozí plocha balkonu je vymezena dvěma kamennými sloupky krytými římsovou deskou a kovovým zábradlím. Vstup na balkon je dvoukřídlými prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem mají tvary odpovídající nejpozdnějšímu klasicismu, stejně jako lištové šambrány oken. průčelí ukončuje volutový štít, ne nějž navazuje plná atika. V přízemí jsou viditelné dvě slepé arkády, v levé poloeliptický krámcový portál nepochybně pozdně barokní, vpravo je vidět zbytek pův. raně barokního ostění. Na vrbcanském prucelí totiž nacházíme nejen spolecné prvky (zejména volutový štít) s Kankou navržené prestavby zámku v Kolodejích, ale i nekolik prvku typických pro kankova ucitele, Pavla Ignáce Bayera. Pokud by se tato hypotéza potvrdila, jednalo by se o vubec nejstarší známé dílo tohoto významného barokního architekta Malebně vykrajovaný volutový štít usedlosti evokuje jihočeské selské baroko. Okno ve štítě je rámované štukovým dekorem s motivem listovce a vegetabilními plody. Na žulovém ostění vstupní branky se nachází datace 1811

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlo

Je považován za nejmalebnější měšťanský dům v historickém jádru města. Jeho podobu mu vtisknul jeho stavitel, úředník klášterního panství Jiří Vojtěch Šimon z Hořic. Jeho vysoký volutový štít a křehká fasáda, doplněná dvěma freskami světců v rokokových štukových rámech, výrazně vyniká z ostatní,.. Zámecké fasády člení lizény a nadokenní římsy, na průčelí obráceném k obci je volutový štít. Vjezd do zámku rámuje portál se segmentovým záklenkem. Dnes je zde domov důchodců, který již oslavil 80 let své existence. roce 1948 měl zámek 73 klientů, dnes jich je bez mála 170, stará se o ně přibližně 80. Vysoké hlavní průčelí zdobí sdružené pilastry a volutový štít. Uvnitř najdete z velké části původní vybavení včetně oltáře z roku 1678. Za socialismu chátrající stavba má dnes novou fasádu a možná je i prohlídka interiéru. Fara, se kterou byl kostel propojen tzv. Červenou chodbou byla bohužel roku 1959 srovnána. V průčelí volutový štít, po stranách niky se sochami sv. Anny a Panny Marie. Presbytář sklenut valeně, loď plackou. Uvnitř portálový rokokový oltářík z 2. třetiny 18. století se soškou Piety v nice, kazatelna pozdně barokní. Kaple opravena v letech 1908-09 a počátkem 90. let 20. století

Kaple na Křížové Hoře ve městě Český Krumlo

Při ní byl mimo jiné obnoven dříve přezděný volutový štít a věž byla dostavěna o třetí, dřevěné, patro zachycené údajně na již zmíněné Klausnerově mapě z roku 1715 (což je sporné - viz kresba níže) volutový štít: Závit ve tvaru spirály, která se nacházela po stranách hlavního štítu domu. Častý architektonický prvek zejména v baroku. vrostlice(v architektuře): Starší zdivo zabudované do novější stavby

Slověnice - Lišo

Snadné a přehledné virtuální procházky obcemi městy a kraji ČR V 16.století zdobila radnici sgrafitová výzdoba, podle Willenbergova vyobrazení z roku 1602 obsahovala volutový štít. První známý požár poškodil radnici v roce 1642, další následoval 1680. Stará radnice. Další požár v roce 1789 ji poničil natolik, že zůstala několik let pustou. Až v roce 1795 ji přestavěl stavitel.

Terminologický slovník - písmeno

Město Strakonic

Kultura Městys Stádle

praha prague - Odbor památkové péč Volutový štít je ukončen zlaceným křížem. Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století a dosti cenná kazatelna. Hlavní oltář je barokový s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852. Obrazy na bočních oltářích sv. Václava a Panny Marie jsou od malíře Mathausera z roku 1891 Již zdálky je viditelný její renesanční volutový štít. Dnes zde v budově sídlí kulturní středisko a konají se výstavy, koncerty a představení na pódiu před ním: Tří patrová stavba na obdélném půdorysu se strmou sedlovou střechou je vybavená pěti předsunutými, výraznými válcovými kulatými. 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Buzice 2015 Počet částí obce 2) POLOHA OBCE V ÚZEMÍ A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Obec Buzice se nachází ve vzdálenosti 5 km západně od města Blatná, 19 km jižně od Buzic leží měst Volutový štít je ukončen zlaceným křížem. zdroj. Varhany. Jednomanuálový šestirejstříkový nástroj vyrobil v roce 1889 Emanuel Štěpán Petr. O nástroji se více dozvíte zde. Zvonice u kostela sv. Petra a Pavla. stojí na místě starší, původně dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století.

Dům U Hroznu Město Strakonic

Dům má křídlový volutový štít. Hodnotné interiéry včetně konstrukcí /klenby, krovy). Venkovská usedlost čp. 140 ve Lnářích je situována ve středu obce, podél hlavní komunikace, do které je orientováno volutovým průčelím. Drobná venkovská usedlost nepravidelného tvaru j Náhodný výběr z galerie. Kalendář akcí. měsíc. ro Filtr kategorií pro vyhledávání. rejstřík míst. Architektonická památka Hrad Jeskyně Koupání Město Mikroregion Obec Přírodní památka Rozhledna Sakrální památka Skanzen Technická památka Vodní tok Vodopád Zajímavost Zámek Zaniklá obe

Domy na náměstí Telc

Pseudoslohová kaple z 30. let 20. století postavena jako hrobka rodu Berchtoldů. Je postavena na půdorysu řeckého kříže, významným architektonickým prvkem je vysoký volutový štít se železným křížem. V letech 1999-2000 provedena celková oprava kaple. Ostatky zemřelých byly pietně uloženy na blízkém hřbitově Turistický průvodce po České republice - kalendář akcí, tipy na výlety, ubytování, památky, hrady, zámky, rozhledny, kultura, zábava, fotogaleri Informace k památce Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova: Historie borského kostela svatého Mikuláše se začala psát už na počátku 13. století, dnes na místě původní románské svatyně stojí krásný vrcholně barokní chrám z poloviny 18. věku...

Praha západKultura | Městys Stádlec
 • Realitní kancelář boskovice.
 • Tapeta stromy.
 • Proc nehubnu bricho.
 • Budvarka liberec.
 • Katalog požadavků český jazyk 2019.
 • Obraz domu kniha.
 • Bidfood.
 • Anime romance school.
 • Dovolena s andelem.
 • Spotřeba televize v pohotovostním režimu.
 • Vodovodní trubky pozink rozměry.
 • Necitlivost pravého stehna.
 • Restaurace acko brno denni menu.
 • Htc u11.
 • Mravenci na paprikách.
 • Václav radimský životopis.
 • Utěsnění motoru recenze.
 • Rolf zkratka.
 • Zásady barevné typologie.
 • Cviky na nohy s vlastni vahou.
 • Pixel 2 xl recenze.
 • Co je to vnější charakteristika.
 • Restaurace na zámku zruč nad sázavou.
 • Výpočet dávky léku.
 • Šikmý krk.
 • Placky zo surového karfiolu.
 • Americke cokoladove muffiny.
 • Usb kabely.
 • Mapa antarktidy.
 • Stockcharts s&p 500.
 • Watermat roxy.
 • Diana kobzanová 2018.
 • Chovná stanice zakrslých králíků středočeský kraj.
 • Elektronické cigarety praha 4.
 • Markéta burešová voráček.
 • Zmrzlina lednice.
 • Odstranění oka u psa.
 • Mcgregor vs diaz full fight.
 • Honda zoomer 50.
 • Vosk na ochranu karoserie.
 • Ubrousková technika na dřevo návod.