Home

Vlastnosti obrazu zrcadla

Zobrazení zrcadlem — Sbírka úlo

Z obrázku Obraz jedničky vidíme, jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného rovinným zrcadlem: obraz je zdánlivý (vytvořil se za zrcadlem), obraz je přímý (ve svislém směru je stejně orientovaný jako předmět), obraz je stejně velký jako zobrazovaný předmět 3 vlastnosti obrazu: Obraz může vzniknout: 1) zmenšený, zvětšený, stejně velký - velikost šipky. Zvětšení: y - velikost vzoru. y' - velikost obrazu. pokud je obraz pod osou, je hodnota záporná. Logičtější hodnoty získáme |Z| (>1, =1, <1) 2) přímý (obraz má stejný směr, jako vzor) a převrácený obra

1 cm od dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. Úlohu řešte konstrukcí i výpočtem. (a´= -2 cm, y´= 1 cm, Z = 2, obraz je zvětšený, neskutečný a vzpřímený Vlastnosti obrazu vytvořeného rovinným zrcadlem: 1. obraz je zdánlivý 2. vzdálenost a předmětu od zrcadla je stejná jako vzdálenost obrazu od zrcadla 3. obraz je stranově převrácený 4. obraz je vzpřímený (přímý) Místo všech uvedených vlastností si stačí uvědomit, že obraz vytvořený rovinným zrcadlem je osově. Pro konstrukci obrazu postačují dva význačné paprsky. Předmět ležící na optické ose se zobrazí tak, že jeho obraz leží opět na optické ose. Bod F (z 2. a 3. význačného paprsku) se nazývá ohnisko kulového zrcadla. Vzdálenost ohniska F od vrcholu V kulového zrcadla je ohnisková vzdálenost f, pro níž platí: Současná zrcadla jsou tvořena často tenkou vrstvou hliníku nanesenou na zadní stranu skleněné tabule. Protože vrstva je nanesena zezadu, je zrcadlo trvanlivější, za cenu o málo nižší kvality obrazu. Tento typ zrcadla odráží asi 95% dopadajícího světla Vidíme, že vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem závisí na poloze předmětu před zrcadlem. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Mezi vzdáleností předmětu a a vzdáleností obrazu a´ od vrcholu kulového zrcadla a ohniskovou vzdáleností f je vzájemná souvislost, kterou vyjadřuje zobrazovací rovnice kulového zrcadla

Zrcadla – vyřešené příkladyBasketbal

Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroj

Jaké jsou vlastnosti obrazu u rovinného zrcadla? Jak musí být vysoké rovinné zrcadlo, aby se v něm viděl člověk vysoký 180 cm celý? Závisí tato hodnota na vzdálenosti od zrcadla? Jak vysoko je třeba toto zrcadlo pověsit, má-li oči ve výšce 170 cm? Co musí splňovat povrch, aby mohl fungovat jako zrcadlo Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem a kde se dutá zrcadla využívají? Kde vznikne obraz, když umístíme předmět do ohniska dutého zrcadla? Jaký typ zrcadla je vyleštěná koule van der Graafova generátoru? Příklady: Všechny příklady jsou tentokrát převzaty z www.realisticky.cz-Fyzika SŠ-Optika z kapitol. Kulová zrcadla . V praxi se kromě rovinných zrcadel používají zakřivená zrcadla, která na rozdíl od rovinných zrcadel mohou měnit velikost obrazu. Nejjednoduššími zakřivenými zrcadly jsou kulová zrcadla, kdy je odrazná vrstva nanesena na části povrchu koule Konstrukcí obrazu pomocí paraxiálních paprsk ů při různých vzdálenostech předm ětů od kulového zrcadla dostaneme následující tabulku pro vlastnosti a polohu obrazu: Vypuklé zrcadlo Předm ět Obraz Popis ∞> >a 0 vždy zdánlivý ∞> >a 0 mezi vzp římený ∞> >a 0 F a V zmenšený ⇒ a´ < 0 vžd VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK. Na tabuli sestrojte obrazy předmětu umístěného v různých vzdálenostech od zrcadla a podle konstrukce rozhodněte o vlastnostech obrazu. Při správné konstrukci můžeme výsledky shrnou do následující tabulky: Zrcadlo

Vzdálenost předmětu je větší než poloměr křivosti (r) Vlastnosti obrazu: zmenšený převrácený skutečný Duté zrcadlo o V S F y y´ 2. Vzdálenost předmětu je mezi poloměrem křivosti (r) a ohniskovou vzdáleností (f) Vlastnosti obrazu: zvětšený převrácený skutečný Duté zrcadlo o V S F y y´ 3 obrazu, který jsme vid ěli, když jsme oto čili lžíci proti sob ě. Paprsky odražené od zrcadla k nám p řicházely z bodu p řed sví čkou, ve kterém se potkaly ⇒ proto se nám zdálo, že vidím

Zrcadla - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Transcript Kulová zrcadla Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová Název výukového materiálu: Kulová zrcadla - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: světelné. Díky tomu, že známe vlastnosti obrazu vytvořeného rovinným zrcadlem, můžeme nakreslit, jak bude vypadat obraz ženy. Do obrázku si přidáme krajní body A a B, které se zobrazí na A' a B'. Nakreslíme paprsek jdoucí bodem A tak, aby po odrazu od zrcadla dopadl do očí ženy

Čočka lidského oka má totiž vlastnosti spojky (vytváří skutečný obraz na sítnici oka) s optickou mohutností asi 20 D; celé oko pak má optickou mohutnost zhruba 60 D. Při pozorování okem obrazu vytvořeného rozptylkou jsou tak splněné podmínky, které jsou kladené na vlastnosti čoček vhodných k uvedeným experimentům Optické vlastnosti udává vztah: j - optická mohutnost čočky ([ j ] = D = m -1 - dioptrie), f - ohnisková vzdálenost čočky, n 2 - index lomu čočky, n 1 - index lomu prostředí, r 1 - poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v předmětovém prostoru, r 2 - poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v obrazovém. 2 3. Reflektor Dokresli kužel sv ětla, který budou vrhat tyto reflektory 4. Zobrazení dutým zrcadlem Dokresli odražené paprsky, zakresli obraz, zapiš vl astnosti obrazu Je li p ředm ět mezi ohniskem a zrcadlem a) ohniskovou vzdálenost zrcadla, b) vzdálenost obrazu od vrcholu zrcadla, c) příčné zvětšení a vlastnosti obrazu, d) výšku obrazu. e) Do jaké vzdálenosti od zrcadla musíme umístit předmět, abychom získali skutečný 3krát zvětšený obraz? 2 36. kulová zrcadla.notebook 3 August 03, 2013 7 31­11:49 Vlastnosti obrazu na dutém zrcadle svíčka stínítko duté zrcadlo •svíčka je od zrcadla asi 1 m •stínítko posunujeme tak, abychom zachytili obraz svíčky •obraz je skutečný, zmenšený a převrácený •vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém zrcadle, závisí n

vlastnosti obrazu dutého zrcadla

Dokažte platnost zobrazovací rovnice kulového zrcadla. (Využijte vztahu pro zvětšení.) Dutým zrcadlem o ohniskové vzdálenosti 30 cm byl vytvořen skutečný, desetkrát zvětšený obraz (|Z| = 10). Určete vzdálenost předmětu a obrazu od vrcholu zrcadla. (a = 0,33 m, a´= 3,3 m Kulová zrcadla vypuklá - ohnisko vypuklého zrcadla(na obr.F) =bod za zrcadlem, odkud paprsky vycházejí ohnisková vzdálenost(na obr.f) =vzdálenost ohniska od vrcholu kulového zrcadla I 31­17:14 Pozorovatel vidí zrcadlo pod jistým úhlem φ, který zjist Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla. Pomocí fotografií si osvojí vlastnosti obrazu při zobrazování předmětů rovinným zrcadlem.Zákon lomu si zopakují pomocí interaktivity. Odhalí tajemství některých kouzelnických efektů a triků za využití rovinných zrcadel. Výklad navazuje na učebnici Fyzika FRAUS str.107.

paprsek jdoucí do středu křivosti zrcadla - odráží se zpátky do středu, při průchodu čočkou se nelomí(je to vlastně poloměr zrcadla -> dopadá na zrcadlo vždy kolmo -> odráží se vždy kolmo) vlastnosti obrazu: a >> f (A v nekonečnu) a' < 0, a' = f. Obraz vypuklým zrcadlem Při libovolné vzdálenosti předmětu od zrcadla je vždy zdánlivý, vzpřímený a zmenšený Čočky • Zhotovují se ze skla, které má větší index lomu než okolní prostředí Spojky Rozptylky Spojka Pojmy: optická osa, předmětový prostor, obrazový prostor, optický střed O, předmětové ohnisko F. Rám zrcadla ve stylu by se měl shodovat se stylem nábytku: barokní kudrlinky a květiny budou v přísném klasickém interiéru nadbytečné. Pokud dekor zahrnuje luxusní povrch: štuky, pozlacené, drahé tkaniny, pak dřevěný rám s přísným ornamentem vypadne z celkového obrazu Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy.. Čočka je tvořena z průhledného materiálu.Slouží především v optice, ale také v jiných oborech, pro ovlivnění šíření světla v širším smyslu, tj. viditelného světla, infračerveného a ultrafialového záření Vlastnosti obrazu: zdánlivý (za zrcadlem=nelze jej promítnout) vzpřímený (není vzhůru nohama) stranově převrácený; stejně velký jako předmět, ve stejné vzdálenosti od zrcadla Obraz leží v průsečíku odražených paprsků. Předmět a obraz jsou souměrné podle roviny zrcadla

Zobrazení rovinným zrcadlem :: ME

Vlastnosti osvětlení. Některé typy svítidel jsou zakázány pro osvětlení obrazů, které zahrnují: Ultraviolet. S jejich světlem, molekuly barev a rozpadu plátna, což způsobí zhoršení obrazu. Infračervené. Během ohřívání na plátně se barvy vyhoří a stanou se matoucími Napiš vlastnosti obrazu: 6. Pomocí paprsků význačných směrů najdi obraz předmětu. O jaké zrcadlo se jedná? Napiš vlastnosti obrazu: 7. Kde se v praxi využívají: Rovinná zrcadla: Kulová zrcadla: 8. Načrtni princip odrazky na kolo

Zobrazení kulovým zrcadlem :: MEF - J

.kategorie by měla napovědět, o jaký vlastnosti asi jde a méně bystří mohou zapátrat v denním tisku Další informace zvetseny obraz pri prehravani filmu:- Kulová zrcadla uč.str.167-169 - článek - Zrcadla v praxi - přečti si a prohlédni obrázky-----poznámky - zapiš si do sešitu : Kulová zrcadla Duté - světlo se odráží od vnitřního povrchu kulové plochy vlastnosti obrazu závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla

Zrcadlo - Wikipedi

Porovnání objektu a obrazu. Dutá zrcadla. Při zobrazení předmětu spojkou se vlastnosti obrazu mění se vzdáleností objektu od čočky. Při přibližování objektu z velké dálky je obraz nejprve zmenšený a pak se postupně zvětšuje a vzdaluje od čočky, stále je převrácený a skutečný.. zrcadlem, což je např. sklo pokryté vrstvou kovu, světlo neprochází, ale jen se od povrchu zrcadla odráží, nastává odraz světla. Tyto jednoduché příklady ukazují různé vlastnosti látek, které z hlediska šíření světla označujeme jako optická prostřed

Vlastnosti obrazu na kulových zrcadlech Ve vypuklém zrcadle vzniká obraz předmětu zdánlivý, přímý a zmenšený. Vlastnosti obrazu předmětu v dutém zrcadle se mění se vzdálenosti předmětu od zrcadla. Na velmi krátkou vzdálenost předmětu od zrcadla je j Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Je-li předmět mezi ohniskem F a vrcholem zrcadla V, pak vlastnosti obrazu předmětu jsou: - je přímý, zvětšený, neskutečný. Vlastnosti obrazu Vlastnosti obrazu utvořeného v dutém kulovém zrcadle závisí na poloze předmětu před zrcadlem

Začínáme s metodou CLIL ve výuce fyziky na základní škole

Kulová zrcadla - obrazu (vzhledem k předm ětu) Poloha obrazu Poloha předm ětu Zrcadlo Vyu žit í kulových zrcadel • dutá - k soust řed ění paprsk ů, sv ětlomety, oh říva če, léka řORL • vypuklá - zrcadla na k řižovatkách, zuba řské zrcátko, autozrcátka. rovinná zrcadla prezentace Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem jsou shrnuty na snímku 11. Na snímku 12 jsou ukázky pokusu s optickou lavicí, pomocí které je dutým zrcadlem zobrazen předmět stojící v různých vzdálenostech od zrcadla. Žáci sami odvodí vlastnosti obrazu, které se mění v závislosti na vzdálenosti předmětu od dutého zrcadla Obraz předmětu, jehož vzdálenost aaaa od vrcholu zrcadla je a > r : 2 EU OPVKIII/2/1/3/15 autor:Ing.Gabriela Geryková,Základní škola Žižkova3,Krn ov,okres Bruntál,příspěvková organizace S F V o vlastnosti obrazu: zmenšenýzmenšenýzmenšený, skutečný skutečnýskutečný, převrácený převrácen Zrcadla 2.1) Předmět vysoký 1cm stojí v optické ose kolmo k ní ve vzdálenosti 6 cm od vrcholu dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4cm. Určete polohu, velikost a vlastnosti obrazu. 2.2) Předmět vysoký 0,5cm stojí v optické ose kolmo k ní ve vzdálenosti 1cm o

Vlastnosti obrazu vznikajícího ve vypuklém zrcadle nezávisí na vzdálenosti pFedmEtu od zrcadla. Význam vypuklých zrcadel 1) zp¿tná zrcátka 2) zrcadla na kFižovatkách (široký zábär) Konstrukce obrazu - pFedm¿t je umíst¿n libovoln¿ pFed zrcadlem pFedm¿t obraz Vlastnosti obrazu 1) zmenšený 2) zdánlivý (po odrazu se neprotnou Matematika, fyzika (zvláště mechanika) Zrcadla, kterými měl podle legend zapalovat římské lodě, mezi ně ale nejspíše nepatří; pravděpodobnější teorie, kterou podporoval i Leonardo da Vinci a Galén, je, že Archimédés použil k zapálení lodí parní

Geometrická konstrukce obrazu - ELU

 1. Obraz předmětu vytvo řený rovinným zrcadlem je: a) souměrný s p ředmětem podle roviny zrcadla, b) souměrný s p ředmětem podle roviny kolmé k rovin ězrcadla, c) osov ěsouměrný s p ředmětem vzhledem k normále roviny zrcadla, d) souměrný se zrcadlem
 2. Rovinná zrcadla - vlastnosti obrazu. Prezentace je určena k otestování znalostí žáků z učiva o pružných tělesech a kmitavém pohybu, Snímek 1 musíme je protáhnout za rovinu zrcadla, kde vznikne obraz. Ten je zdánlivý, přímý a má stejnou velikost jako předmět. Obraz je souměrný s předmětem podle roviny zrcadla a.
 3. Stolní zrcadla se oproti tomu výborně hodí jako dekorace na komody, ale i do koupelny nebo na toaletní stolek. Ke kosmetickým účelům je vhodné zvolit si kosmetické zrcadlo , které má z jedné strany standardní a z druhé strany zvětšený obraz, popřípa
 4. Polohu a zvětšení obrazu získaného zrcadlem nebo čočkou můžeme vypočítat podobně jako u zobrazení zrcadlem. kde Z je tzv. příčné zvětšení obrazu, y je výška předmětu, y´ výška obrazu, a je vzdálenost předmětu od čočky, a´ je vzdálenost obrazu od čočky a f ohnisková vzdálenost. Opět dodržujeme znaménkovou konvenci: a, a´, r, f mají před čočkou.
 5. Zrcadla Rovinné a kulová (duté a vypuklé) Využívají zákona odrazu, šrafováním se označuje matná strana zrcadla, která neodráží vzor = předmět- těleso před zrcadlem obraz- to, co vidíme v zrcadle Obraz může být- skutečný, pokud odražené paprsky jsou sbíhavé (tj. skutečně se protnou)- lze ho zachytit na stínítku - neskutečný= zdánlivý- pokud odražené.
 6. vlastnosti obrazu dutého zrcadla - vypouklá i dutá zrcadla platí stejné zákony jako pro zrcadla rovinná. Paprsky dopadající kolmo na zrcadlo se odrážejí do jednoho místa. Toto místo nazýváme ohnisko. - online hobby market. Nízké ceny každý den
 7. Vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém kulovém zrcadle, závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla. Duté zrcadlo - chod paprsků I Dutá zrcadla: - zubní lékaři, - reflektory automobilů a motocyklů, - promítačky, - kapesní svítilny. Opakování

1. Předmět vysoký 1 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 6 cm od vrcholu dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4 cm. Urči polohu a vlastnosti obrazu geometrickou konstrukcí. Vypočítej polohu obrazu, zvětšení a velikost obrazu. (skutečný, převrácený 0,5 cm, zmenšený -0,5, a´= 3 cm) 2 na otázku, jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle, tedy jak se zrcadlo chová, aktivita Zrcadla a paprsky řeší, proč se tak zrcadlo chová. Tradičně se většinou v hodinách fyziky začíná analýzou chodu jednotlivých paprsků po odrazu od zrcadla a teprve potom se zkoumá vznik obrazu v zrcadle Vlastnosti obrazu. Stejně vzdálený - pokus: čtverečkovaný papír, rovinné zrcadlo, dvě tužky z Ikea. Kde je odrazivá plocha a co to je? tužka - umístím hrot na zrcadlo (Tato plocha není tou přední plochou, ale jedná se o tenkou vrstvičku kovu většinou nanesenou na zadní stranu zrcadla 3 vlastnosti obrazu: Obraz může vzniknout: 1) zmenšený, zvětšený, stejně velký - velikost šipky Zvětšení: y - velikost vzoru y' - velikost obrazu U zrcadla je obraz skutečný, když vznikne na stejné straně, jako je předmět. U čoček je obraz skutečný, když vznikne na druhé straně, než předmět.. Vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém kulovém zrcadle, závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla. Obraz může být . zvětšený nebo zmenšený, přímý nebo převrácený, skutečný nebo zdánlivý

 1. 5.4 Zrcadla a čočky Geometrická optika při zkoumání zobrazení optickými prvky a p řístroji nemusíme brát v úvahu vlnové vlastnosti sv ětla sv ětlo lze považovat za p římo čaré paprsky (které znázor ňují tok částic sv ětla), které se odrážejí neb
 2. Obraz předmětu, jehož vzdálenost aaaa od vrcholu zrcadla je r > a > f : 4 EU OPVKIII/2/1/3/16 autor:Ing.Gabriela Geryková,Základní škola Žižkova3,Krn ov,okres Bruntál,příspěvková organizace vlastnosti obrazu: zmenšenýzmenšenýzmenšený, zdánlivý zdánlivýzdánlivý, přímý přímý V F S
 3. c) paprsky procházející ohniskem se odrážejí rovnoběžně s osou souměrnosti zrcadla: Tato pravidla nám umožní řešit úlohy na zobrazování předmětů dutým zrcadlem - například - předmět (šipka y) je umístěn ve vzdálenosti větší než je poloměr křivosti zrcadla, určete vlastnosti obrazu (šipka y'
 4. Zrcadlo výrazně ovlivňuje formování našeho vnitřního obrazu sebe sama, podle psychologů. Proto je lepší umístit zrcadlo tam, kde měníte váš vzhled: šatna, koupelna, chodba. Dokonalým způsobem není odstranění zrcadla z ložnice, ale současně se vyhýbat strachu je záclona pro reflexní plochu pro noční den

Zobrazení zrcadlem - MediaWiki SPŠ a VOŠ Píse

Zobrazovací plocha rovinného zrcadla je opticky hladká rovinná plocha. Obraz libovolného viditelného tělesa - zobrazovaného předmětu - sestrojíme tak, že najdeme podle zákona odrazu obraz každého jeho bodu podle konstrukce na obrázku (znázorněno pro dva body A, B). Následující přehled uvádí vlastnosti obrazu. Zobrazování pomocí rovinných a kulových zrcadel. Určeno studentům sekund Gymnázia Českoliá 6.13 Dvě zrcadla přiložená k sobě svírají úhel γ. Na jedno zrcadlo dopadá světelný paprsek pohybu zdroje světla, při němž se poloha obrazu zdroje světla nebude měnit. 6.15 Rovinné zrcadlo se pohybuje rychlostí 2,0 cm s 1 a bodový zdroj světla S má rychlost 3,0 cm s 1 (obr. 6-15 6.2 Vlnové vlastnosti světl

Dále určete vlastnosti obrazu a ověřte konstrukcí. 33. Dentista používá při prohlídce zubů pacientů duté zrcadlo. Navrhněte ohniskovou vzdálenost takového zrcadla tak, aby obraz byl třikrát větší než předmět a předpokládejte nejmenší vzdálenost zubu od zrcadla 12, 5 mm. 34 Pokusem jsme zjistili, že vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém kulovém zrcadle, závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla. Optické zobrazení, optické přístroje Předmětový i obrazový prostor jsou v prostoru před zrcadlem, tzn. skutečný obraz se vytváří před zrcadlem, zdánlivý za ním Obraz je souměrný s předmětem podle roviny zrcadla a stranově převrácený Optická mohutnost • Veličina měřící vlastnosti brýlových čoček • Značí se φ • Jednotkou je dioptrie - značí se D • Optickou mohutnost 1 D má spojná čočka o ohniskové vzdálenosti 1m • Optická mohutnost spojek se značí +, rozptylek

objem - vkládání obrazu se provádí do hloubky 3 mm, vhodné pro zrcadla o tloušťce 6 mm. Vzorem je matný povrch, embosování a objem. Krajiny vypadají dobře, často se používají jednotlivé náčrty; barevný - originální a neobvyklý způsob zdobení zrcadla. Používá se jeden nebo více odstínů Další vlastnosti obrazu v zrcadle: přímý (není vzh ůru nohama), stejn ě velký jako p ředm ět, je soum ěrný s p ředm ětem podle roviny zrcadla. Pedagogická poznámka: Soum ěrnost podle roviny zrcadla (p řevracení písmen) snadno ukážet

SW pro školyZpětné zrcátko se záznamníkem jízdy Volkswagen / RenaultTechnaxx Endoskopická videokamera, vodotěsná s monitorem

Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem - FYZIKA 00

Kulová zrcadla - jsou zrcadla, jejichž zrcadlící plochu tvo ří část povrchu koule (kulový vrchlík). 1. Duté kulové zrcadlo Vlastnosti obrazu p ředmětu: - obraz je převrácený, zmenšený, skutečný. Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu p ředmětu o C V y Vypracovaná maturitní otázka z fyziky - Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje. 2020/10/03 20:54:24. Tento týden až 80% sleva na e-learning týkající se jazyka C. Až 50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci! ITnetwork.cz Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý Určete polohu a vlastnosti obrazu v dutém a vypuklém zrcadle o poloměru křivosti 8 cm, je-li předmětová vzdálenost zobrazovaného. Pata se zobrazí nekam na osu zrcadla, paprsek rovnoběžný s osou se odrazí do ohniska, paprsek jdoucí ohniskem se odrazí rovnoběžně, a kde se protnou, tam bude obraz té šipku. (Tedy pro parabolické zrcadlo, pro kulové zrcadlo to platí jen přibližně, pro paprsky blízkou osy Napište vlastnosti obrazu. Obrázek : gyazo.com. zjistili, že vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém kulovém zrcadle, závisí na vzdálenosti předm ětu od zrcadla. Předm ět umístíme p řed vypuklé zrcadlo

mm. Vypočtěte polohu obrazu, příčné zvětšení a z výsledků odvoďte vlastnosti obrazu. Situaci zakreslete pomocí hlavních paprsků. 2. Zrcadlo s poloměrem křivosti 30 cm vytvořilo skutečný obraz předmětu vzdáleného 50 cm od vrcholu zrcadla. Určete typ zrcadla. Vypočtěte polohu obrazu vytvořeného zrcadlem Kulová zrcadla paprsky rovnoběžné s optickou osou se odráží od zrcadla tak, jako by směrovaly do ohniska (nebo z něj) Program | Brněnská muzejní noc váš obraz v dutém a vypouklém zrcadle. Závisí nějak vlastnosti obrazu na vzdálenosti? Vyzkoušejte, zvláště u dutého zrcadla! S válcovým zrcadlem si zkuste zatočit Kulová zrcadla - vlastnosti obrazu Konstrukce obrazu předmětu a jeho vlastnosti. Prezentace slouží k předvedení vlastností obrazu vztvořeného kulovými . Virtuální knihovna systémů. Kontrola správnosti řešení pracovního listu pomocí interaktivní tabule.Prezentace dále obsahuje interaktivní prvky pro vyšší motivaci žáků

vlastnosti obrazu dutého zrcadla - Předmět vysoký 1 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 6 cm od vrcholu dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4 cm. Určete polohu a a vlastnosti obrazu. kulova_zrcadla mezi F a V obr. Viz. tabule Vlastnosti obrazu: obraz je zdánlivý , z Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče od vrcholu vypuklého zrcadla o poloměru křivosti 8 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. [f = - 4 cm, a = - 2 cm, Z = 0,5; neskutečný, zmenšený, přímý, 2 cm za zrcadlem] 12. Jak velkou opticko Zrcadla a čočky, oko. Paprsková optika. Zobrazováním předmětů pomocí optických soustav se zabývá část optiky, která se nazývá paprsková optika.Světlo považuje za svazek paprsků, které se šíří prostředím přímočaře a navzájem se neovlivňují (paprsková optika je model, který zanedbává vlnové vlastnosti světla).. Na rozhraní dvou optických prostředí. testu 1. příklad 27 (z ústavu) 2. zjistit ohniskovou vzdálenost zrcadla ale celkem divně zadaný, bylo daný zvětšení a snad vzálenost obrazu a náký vlastnosti obrazu 3. příklad 25 (z ústavu) 4 Optika Každý paprsek procházející středem křivosti zrcadla se odráží zpět v opačném směru

Zrcadla - vyřešené příklad

Vlastnosti obrazu vytvoreného vypuklým zrcadlem nezávisí na vzdálenosti predmetu od zrcadla. 1. a > 0 - predmet se nachází pred zrcadlem v libovolné vzdálenosti. Vždy vzniká obraz, který je zmenšený, prímý, neskutecný a vždy leží mezi zrcadlem a ohniskem. Kulová vada zrcadla Vlastnosti obrazu předmětu v dutém zrcadle se mění se vzdálenosti předmětu od zrcadla. Na velmi krátkou vzdálenost předmětu od zrcadla je jeho obraz přímý, zvětšený a zdánlivý. Při postupném oddalování dochází k obrazu převrácenému, zvětšenému a sku

Kulová zrcadla slideum

likost výšky obrazu je rovna velikosti předmětu: y´ y (2) Úpravami pak z rovnice (1) obdržíme vztah pro ohniskovou vzdálenost dutého zrca-dla f 1: 1 2 a f (3) K určení ohniskové vzdálenosti zrcadla tedy potřebujeme zjistit předmětovou vzdále-nost a, při níž toto jednotkové zvětšení nastává Zrcadla jsou umístěna nahoře integrovaného obvodu. Pod mikromiriry ve 2 protilehlých rozích jsou elektrody, které jsou spojeny se statickou pamětí Sramu. V důsledku působení elektrického pole se mikroskopická zrcátka nacházejí ve dvou polohách, přičemž se zřetelně liší od centrální osy doprava nebo doleva o 10 stupňů vlastnosti se zm ěnou vzdálenosti zdroje sv ětla od zrcadla. 4. Vym ěň duté zrcadlo za vypuklé a pozoruj op ět obraz svítící šipky v zrcadle. Popiš pro č nyní nem ůžeš zachytit obraz na stínítku. 5. Pozorování prove ď ve t řech základních polohách. P řed S. mezi S a F, mezi F a V.Zakresl

Popis: Pracovní list k laboratorní práci - vlastnosti obrazu tvořeného kulovými zrcadly ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ Při konstrukci obrazu vypuklým zrcadlem pro paprsky platí totéž, co pro paprsky u dutého zrcadla. Vlastnosti vzniklého obrazu nezávisejí na vzdálenosti předmětu od zrcadla! Vlastnosti vzniklého obrazu: z. menšený. z. dánlivý. v. zpřímený. s. tranově převrácen Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná kulová zrcadla a a-f Zobrazeni rozptylkou V astnosti obrazu. Vlastnosti obrazu. b) f < a < 2f V astnosti obrazu. Zobrazeni spojkou a) a >2f V astnosti obrazu. Zobrazení tenkou totkou Pro geometrickou konstrukci obrazu vytvoreného tenkou totkou vyuŽiváme opét tzv. význa¿ných paprsku Jdu hned na toaletu, ale na papíře nic, ale dned jak se lehce vymočím, tak mám hehce obarvenou moč do růžova.a pak už nic, žádná krev, Gynekologická zrcadla | Top Zdraví Zrcadla se zavádějí do pochvy a umožňují lékaři zrakem vyšetři t jinak nepříst zrcadla s polomérem ktivosti 50 cm umistime predmét. Urtete polohu a v astnosti obrazu a velikost zvétšeni. Ptiklad 1: Do vzdálenosti 1,2 m od dutého kulového zrcadla s polomérem ktivosti 50 cm umistime predmét. Urtete polohu a vlastnosti obrazu a velikost zvétšeni. Pritné zvétšeni a Düsledky a) IZI > 1 zvétšený obraz, IZI

 • Seznam motýlů.
 • Barvy na oblicej ostrava.
 • Hraněná prkna.
 • Kris kros skupina.
 • Injekční lipolýza podbradku diskuze.
 • Postprodukce bourriaud.
 • Holasovice.
 • Power rangers jetix.
 • Malajsie hlavní město.
 • Sněhulák online.
 • Basset hound cena.
 • Smoking oblek rozdíl.
 • Dodge logo.
 • Staphysagria 200ch.
 • Roming vtipy.
 • Prodej zeminy frýdek místek.
 • Americké válečné lodě 2 světové války.
 • Vepřové maso s čínskou zeleninou.
 • Maliník obecný latinský název.
 • Košík cz centrála.
 • Podlamování kolena.
 • Dodge charger 1970 for sale.
 • Chřestýš kousnutí.
 • Youtube rocky.
 • Didona.
 • Luxusní pánské šály.
 • Nejlepší recepty z mascarpone.
 • Airways net.
 • Chuť krve v ústech.
 • Veronica biasiol přítel 2019.
 • Lightning mcqueen.
 • Alfa romeo brera bazar.
 • Tesla roadster price.
 • Lightscribe mechanika.
 • Transformer hračka.
 • Hidden aliexpress links 2019.
 • Sv martin datum.
 • Diethylamid kyseliny lysergové lidé také hledají.
 • Japonska masaz tvare.
 • Snmp pdu.
 • Fotografie těsně před smrtí.